تخصصی ترین دوره مشاوره کنکور کشور

مالک دعایی

مشاور ارشد

شایان رادمهر

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

ملیکا کوکبی

دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران

فاطمه باغری

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان

پارسا حسینیان

دانشجوی پزشکی دانشگاه البرز

علی رشیدنیا

مشاور ارشد